دسته: اخبار روزRSS
ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند ۹۸
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند ۹۸

دانشگاه صنعتی سهند یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر صنعتی سهند استان آذربایجانشرقی می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی صنعتی سهند در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که…..

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی اهواز ۹۸
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی اهواز ۹۸

دانشگاه اهواز یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر اهواز مرکز استان خوزستان می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی اهواز در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که در ثبت نام بدون…..

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه ارومیه ۹۸
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه ارومیه ۹۸

دانشگاه ارومیه یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر ارومیه مرکز استان ارومیه می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی ارومیه در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که در ثبت نام بدون…..

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه تبریز ۹۸
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه تبریز ۹۸

دانشگاه تبریز یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر تبریز مرکز استان تبریز می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی تبریز در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که در ثبت نام بدون…..

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه سمنان ۹۸
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه سمنان ۹۸

دانشگاه سمنان یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر سمنان مرکز استان سمنان می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی سمنان در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که در ثبت نام بدون…..

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه زنجان ۹۸
۷ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه زنجان ۹۸

دانشگاه زنجان یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر زنجان مرکز استان زنجان می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی زنجان در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که در ثبت نام بدون…..

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه گیلان ۹۸
۷ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه گیلان ۹۸

دانشگاه گیلان یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر رشت مرکز استان گیلان می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی گیلان در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که در ثبت نام…..

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه همدان ۹۸
۷ بهمن ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه همدان ۹۸

دانشگاه همدان یکی از دانشگاه دولتی ایران واقع در شهر همدان مرکز استان همدان می‌باشد که در راستای اجرای قانون پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی در برخی از رشته محل های خود بدون برگزاری آزمون ورودی و بصورت بدون آزمون دانشجو پذیرش می کند . رشته های بدون آزمون دانشگاه دولتی همدان در مقطع کارشناسی ارائه می شود و داوطلبانی که در ثبت نام بدون…..